زندگی حڪایت
قدیمی ڪوهستان است

صدا میڪنی ومیشنوی
پس به نیڪی صدا ڪن
تا بـــــه نیڪی
به تو پاسخ دهد