گاهي در حذف شدن کسی از زندگيتان حکمتی نهفته است.
اينقدر اصرار به برگشتنش نکنيد
آدما مثل عکس هستن،
زياد که بزرگشون کنی کيفيتشون مياد پایین ...