همیشه لازم نیست
جواب همه رو بدی؛
بعضیا رو ندید بگیر...
انرژیتم نگه دار
برای اتفاقای خوب