توضیح نده !

معنی دقیق حرفت راتوضیح نده
کسی که باید بفهمد،
قطعا بدون هیچ حرف اضافه ای میفهمد

وکسی که نمیفهمد،
اگربرایش دایرةالمعارف هم بیاوری،

هرگز تورا نخواهد فهمید🍃