قهر که میکنید
مراقب فاصله ها باشید،

بعضی ها همین حوالی،
منتظر جای خالی،
برای نشستن میگردند....