ازشیخ هادی نجم آبادی پرسیدند:
آیاموسیقی حرام است؟
گفت:
آن موسیقی حرام است که از صدای کشیده‌ شدن کفگیربرته‌ دیگ پلوهمسایه‌ی غنی برخيزدوبه گوش اطفال گرسنه‌ی همسایه‌ی فقیربرسد.!