در نهایت

تنها کسی که می‌خواهم

دل به دلش بدهم

تویی ...

تو ، تغییر نور را در آسمان تماشا می‌کنی

من چشمهای تو را ...