اگر گذشته‌تان را با خود حمل کنید پیر می‌شوید و هر روز پیرتر هم خواهید شد !

و اگر مدام به آن فکر کنید ، تلخ‌تر و تلخ‌تر خواهد شد. اگر گذشته را به یاد آورید و مدام برای آن اشک بریزید هر لحظه بر دوش شما سنگین و سنگین‌تر می‌شود ...

اما اگر گذشته را چراغ راه آینده قرار دهید واز آن بیاموزید و آموخته‌تان را بکار بندید ، آن سنگینی از دوش شما برداشته خواهد شد و گذشته شما را رها می‌کند !