همراهت مي‌آيم تا آخر راه ...!

و هيچ نمي پرسم هرگز ؛

با تو اول کجاست،

با تو آخر کجاست....