«خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانات را به صاحبان آنها بازگردانید.» [نساء:58]قلبم را به من بازگردان