تو شبیه دیگران نیستی

دیگران حرف می زنند،

راه می روند،

نفس می کشند،

تو نه حرف می زنی

نه راه می روی

و نه میگذاری نفس بکشم...