‏غمگین ترین انسان ها

کسانی هستند

که برداشت دیگران

برایشان زیادی مهم است.