برای نابودن کردن یک فرهنگ

نیازی نیست کتاب ها را سوزاند،

فقط کافیست کاری کنید که

مردم آن‌ها را نخوانند.!!!