گفتند که نامحرمی

و بوسه حرام است!

دل گفت که محرم‌تر

از این عشق کدام است؟