عادت ها در ابتدا

چون تارهای عنکبوت نازک ند

اما در نهایت تبدیل به زنجیر می شوند.