نه که دلتنگت شده باشم ها

نه!

فقط می‌خواهم بگویم

به پاهایت

آمدن می آید.

همین...