همیشه یک نفر

پشتِ شلوغی های خیالت هست،

که مدام دوستت دارد

که مدام دلتنگِ توست

و تو،

مدام بی ‌خبری