لبخند بزن

با کسانی که زبان‌شان را نمی‌دانی،

لبخند تنها زبانی است که همه می ‌فهمند.🙃