شاید او جذاب‌ترین یا زیباترین دختر نباشد؛ ولی اگر تو عاشقش هستی و لبخند را بر لبانت می‌آورد، چه چیز دیگری اهمیت دارد؟!