چشم

عضو مهمی ست

اگر نه زن ها

اینقدر با دقت و رو به آینه

زیرش با مداد خط نمی کشیدند