وقتی که زندگیِ من هیچ چیز نبود،

هیچ چیز به جز تیک تاکِ ساعت دیواری. دریافتم باید، باید، باید دیوانه وار دوست بدارم کسی را که مثلِ هیچکس نیست♥️