ازعشق و دوست داشتن حرفی نمیزنم

میترسم قد

این حرفها نباشم

ولی آغوشت را باز کن

قد و اندازه آغوشت هستم♥️