بخند!

هنوز می شود

از گوشه ی لبخندت

خورشیدی برداشت

برای فردا...