خاطره ی خوبِ کسی شو...

حتی اگر قرار بر همیشه ماندن نیست،

آنی شو که وقتی در ذهنش آمدی،

چشمانش تو را لو بدهند...