خوشبختیِ تو

از درون خودت ساخته می شود

از آنچه که فکر می کنی و

انجام می دهی.

دنیا قرار نیست خوشبختی را

به تو هدیه دهد.

تو آن را می سازی💚