گفت:

یک روزی

یک‌ جایی

باز همدیگر را خواهیم دید؛

خدا کند از یاد نَبَرَد،

که از همان روز

همان‌جا

منتظر نشسته‌ام!