دلت رابزرگ کن
ناراحت این نباش که
چراجاده رفاقت باتو
همیشه یک‌طرفه است
شادباش که چیزی کم نگذاشته‌ای
وبدهکارخودت،
رفاقتت وخدایت نیستی