خوشبختی را تعقیب نکنید
و در جدال برای رسیدن به خوشبختی نباشید
زندگی را زندگی کنید
خوشبختی پاداش مهربانی، صداقت و درستکاری و گذشت شماست
─┅─═ঊঈ🌸ঊঈ═─┅─