تمام اصل‌های حقوق بشر را خواندم

و جای یک اصل را خالی یافتم

و اصل دیگری را به آن افزودم

عزیز من

اصل سی و یکم :هرانسانی حق دارد هر کسی را که میخواهد دوست داشته باشد.