تا ميتوانيد غافلگيرش كنيد

درست در لحظه اى كه فكرش را هم نميكند!

مثلِ بارانِ وسطِ چله ى تابستان

ذوق كردنش را با دقت ببينيد

لبخندش را...

باور كنيد تمامِ اينها يك دنيا ارزش دارد!