انسان در مسیر عمر خود مگر چندبار مى‌تواند

به دوستانى بربخورد که از میان آنها همزبانى بیاید؟