فقط به چیزهای خوب فکر کن

مثل من که فقط به تو ... .