خداوند تو را بوسیدنی آفرید

تا ناگه ببوسمت

تا ناگه بفهمم که زندگی

تعریفی جز گونه‌های تو ندارد...