چگوارا میگوید: خودت باش، اگر کسی خوشش نیامد، نیامد. اینجا کارخانه مجسمه سازی نیست!!