شاید نیوتن ...

عاشق نبود وگرنه

هیچ جاذبه ای

جای چشمان کسی که

دوستش داری را نمیگیرد

که نمیگیرد....