چه خوب می شد

اگر می شد از اینکه زنده ایم

همیشه خوشحال باشیم...