یک وقت‌هایی خداوند شما رو از شرایط

عجیب عبور میده! که هیچ‌وقت

ازش سر در نمیارید فقط به این دلیل که

سرنوشت‌بهتر برات ایجاد کنه "امروزت"

رو یه عالمه "لبخند بزن" باشــه؟