من همیشه خوشحالم

می‌دانید چرا؟

برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم. انتظارات همیشه صدمه زننده هستند