گذشـت را

از درخت باید اموخت

که سایه اش را از سرِ هیزم شکن هَم

بر نمی دارد..