موفق ترین انسانها،آنهایی نیستند که
به ثروت یا قدرت رسیده اند...

بلکه کسانی اند که هیچگاه
دیگران را نرنجانده اند...

دل کسی را نشکسته اند
و باعث غم واندوه هیچکس نشده اند...