اجازه نده صدای نظرات دیگران، باعث بشه صدای درونِ خودت شنیده نشه.