زندگی خیلی کوتاه است

قوانین را کنار بگذار

بدی ها را ببخش

آهسته و طولانی ببوس

یک عاشقِ واقعی باش

تا میتوانی بخند

و هیچ وقت از چیزی که بر روی لبانت خنده نشانده

پشیمان نشو..