شادمان ترین مردم،

بهترین چیزها رو تو زندگی ندارن؛بلکه اونها بهترین برداشت رو از زندگی دارن!!