محبوبم می‌پرسد:

تفاوت میان من و آسمان چیست؟

تفاوت این است عشق من

وقتی تو می‌خندی ،

آسمان از یادم می‌رود ...!