من همه چیزهای ساده را دوست دارم.

کتاب ها را،تنهایی را

یا بودن با کسی که تو را میفهمد!