با خیال رفتگان هم قانعم از بى کسی

کاش گردون واگذارد یاد دورانم بیاددهلوى