سنگ در بیابان بی ارزش است...
ولی اگر آن سنگ را پله کنی باعث ترقی میشود...

اشتباهات موجب ناراحتی هستند ولی اگر آن ها را تجربه کنی برای خودت
و مثل پله ازشون بری بالا و به موفقیت برسی خیلی به درد بخور هم هستند.

اگر به هدفتان یقین دارید از اشتباهات هراس نداشته باشید حتی آن ها برایتان فرصت هستند