وقتےهمه چیز روبراه است
که امیدواری معنا ندارد

امید زمانی ارزشمند است
که همه چیز در بدترین
شرایط است

پس هیچ وقت ناامید نشو
بویژه دراوج تاریکی
و تنهایی و تلخی

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌
─┅─═ঊঈ🌸ঊঈ═─┅─