🌸 باور داشته باش
با هر لبخندی که می زنی🌸

"یک قدم" جهان را از خشونت ورزی به سوی مهرورزی هل داده ای!🌸

پس دریغ نکن؛ دنیا این روزها از همیشه به لبخند تو محتاج تر است..🌸