اساسا آدم هایی خوشبخت ترند که بچه وار فارغ از غم فردا زندگی میکنند